Política de Privacidade

Política de Privacidade e Tratamento de Datos Persoais

ao amparo do RXPD e a Lei orgánica de protección de datos e dereitos dixitais

 

1. Información ao usuario

A Fundación Jorge Jove, como responsable do tratamento, infórmao de que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, (RXPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos o seu datos tal e como reflectimos na presente Política de Privacidade.

Nesta Política de Privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as súas opcións en canto ao tratamento dos seus datos persoais.

Esta política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta política, acepta que tratemos os seus datos persoais como se define nesta política.

2. Contacto

 • Denominación social: Fundación Jorge Jove
 • Inscrición: Rexistrada no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego.
 • CIF: G-70.166.277
 • Domicilio: R/ Menéndez Pelayo 1, 15005, A Coruña
 • Enderezo electrónico: lrodriguez@fundacionjorgejove.com

3. Principios clave

Sempre estivemos comprometidos con prestar os nosos servizos co máis alto grao de calidade, o que inclúe tratar os seus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: só recompilaremos os seus datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: limitamos a recollida de datos de carácter persoal ao que é estritamente relevante e necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • Limitación da finalidade: só recolleremos os seus datos persoais para os fins declarados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: manteremos os seus datos persoais exactos e actualizados.
 • Seguridade dos datos: aplicamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas e proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, tales como divulgación ou acceso non autorizado, a destrución accidental ou ilícita ou a súa perda accidental ou alteración e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e rectificación: dispoñemos de medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: conservamos os seus datos persoais de maneira legal e apropiada e só mentres é necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • As transferencias internacionais: cando se dea o caso de que os seus datos vaian ser transferidos fóra da UE/EEE protexeranse adecuadamente.
 • Terceiros: o acceso e transferencia de datos persoais a terceiros lévanse a cabo de acordo coas leis e regulamentos aplicables e coas garantías contractuais adecuadas.
 • Márketing directo e cookies: cumprimos coa lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.

4. Recollida e tratamento dos seus datos persoais

Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son:

 • Datos de carácter identificativo.

Tamén recollemos de forma automática datos sobre a súa visita ao noso sitio web segundo se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémolo con claridade de que datos persoais recollemos e con que fin. En xeral, recollemos e tratamos os seus datos persoais co propósito de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e novidades no sector.
 • Envío de comunicacións.

5. Lexitimidade

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán tratarse sempre que:

 • Nos dea o seu consentimento para os efectos do tratamento. Por suposto poderá retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por requirimento legal.
 • Por existir un interese lexítimo que non se vexa menoscabado polos seus dereitos de privacidade, por exemplo o envío de información comercial ben por subscrición á nosa newsletter ou pola súa condición de cliente.
 • Por se fose necesaria para a prestación dalgún dos nosos servizos mediante relación contractual entre vostede e nós.

6. Comunicación de datos persoais

Os datos poden ser comunicados a organizacións relacionadas coa Fundación Jorge Jove para a prestación dos diversos servizos en calidade de Encargados do Tratamento. A Fundación Jorge Jove non realizará ningunha cesión, salvo por obrigación legal.

7. Os seus dereitos

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:

 • Acceder aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RXPD.
 • Rectificar os seus datos persoais que sexan inexactos ou estean incompletos de acordo co artigo 16 do RXPD.
 • Suprimir os seus datos persoais de acordo co artigo 17 do RXPD.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 18 do RXPD.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos de acordo co artigo 20 do RXPD.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do RXPD.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada RRHH.

Pode exercer estes dereitos enviando comunicación, motivada e acreditada, a info@fundacionjorgejove.com

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

8. Información legal

Os requisitos desta política complementan, e non substitúen, calquera outro requisito existente baixo a lei de protección de datos aplicable, que será a que prevaleza en calquera caso.

Esta política está suxeita a revisións periódicas e a Fundación Jorge Jove pode modificala en calquera momento. Cando isto ocorra, avisarémolo de calquera cambio e pedirémoslle que volva ler a versión máis recente da nosa política e que confirme a súa aceptación.