Actividades da Fundación

Actividades da Fundación

 • A xestión do Museo de Automoción e Historia.
 • Convocatoria de premios e bolsas de estudo e investigación.
 • Promover e, se é o caso, desenvolver a creación dun museo Museo de Automoción e Historia no que se recuperen, restauren, conserven, exhiban vehículos de carácter histórico e demais elementos tecnolóxicos, culturais e sociais e desta forma poder mostrar a historia da automoción e a do propio século XX. O Museo de Automoción e Historia servirá como marco para a organización e promoción de cursos, seminarios, campañas de publicidade e outras actividades de carácter pedagóxico, formativo e de difusión do mundo da automoción. O Museo de Automoción e Historia enfócase a un público familiar, e coa finalidade de poder acceder a un público obxectivo maior contémplanse partes expositivas de moi diferentes perfís e condicións.
 • Organizar e promover exposicións de vehículos de carácter histórico, e de demais elementos existentes nos fondos museísticos, de carácter itinerante ou permanente.
 • Organización e promoción de cursos, seminarios, campañas de publicidade e outras actividades de carácter público.
 • Concesión de doazóns, subvencións e axudas a iniciativas privadas ou públicas relacionadas co obxecto fundacional.
 • A promoción da colaboración da sociedade nas actividades da fundación.
 • Divulgar o coñecemento destas materias e a historia.
 • Promover a conservación de edificios fabrís relacionados coa industria da automoción española.
 • Cooperar coas autoridades competentes para a creación e sostemento de centros de formación profesional dirixidos á preparación de especialistas nas técnicas da restauración de vehículos, carrocerías e elementos mecánicos.
 • Asesorar a Administración e entidades públicas e privadas en todo o relativo ás condicións de utilización e esixencias de conservación de vehículos históricos.
 • Ditaminar e certificar sobre as características técnicas ano de fabricación, marca, tipo e modelo de vehículos históricos, para a súa homologación polas autoridades administrativas e federativas competentes. Para iso cóntase con oficiais FEVA e inspectores FIVA.
 • Convocar e organizar concursos, premios, reunións, probas ou exhibicións de vehículos incluídos no marco de actividades da fundación.
 • Colaborar con outras institucións, españolas e estranxeiras, en todo aquilo que se relacione co estudo, a investigación e a conservación de vehículos autopropulsados.
 • A realización de calquera outra actividade complementaria ou accesoria das antes relacionadas.